english version

Dorian Gray

Podmienky používania stránky doriangrayband.com

• Oznamy stránky
Dokument obsahuje všeobecné informácie o právnom charaktere stránok webového (internetového) portálu „www.doriangrayband.com“ Hard rockovej Skupiny.(ďalej len Skupina), úpravu práv a povinností tretích osôb voči Skupine pri používaní webových (internetových) stránok Skupiny a informácií, ktoré obsahujú.

1. Autorské práva

1.1. Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na webových (internetových) stránkach skupiny, vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv Skupiny, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

1.2. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do webových (internetových) stránok Skupiny alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv Skupiny alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo Spoločností. Akékoľvek neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane verejnej reprodukcie bez súhlasu autora sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.


3. Obmedzenie zodpovednosti

3.1. Žiadna informácia uvedená na webových (internetových) stránkach skupiny v textovej alebo grafickej podobe sa nesmie považovať za poskytovanie rád, návodov alebo odporúčaní. Žiadnu informáciu nemožno považovať za základ akéhokoľvek rozhodnutia alebo činnosti.

3.2. Skupina nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť, používanie alebo využívanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Skupiny.

3.3. Skupina nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvádzanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach skupiny do súladu so skutočnosťou v čase.

3.4. Webové (internetové) stránky Skupiny, ich obsah a akékoľvek služby na nich uvedené či ponúkané sú poskytované v stave v akom sa nachádzajú a v tomto stave sú aj k dispozícii. Skupina, jej členovia a ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie konať v mene skupiny nezodpovedajú za náhradu škody ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti
* s prístupom, využitím alebo nemožnosťou využitia webových (internetových) stránok skupiny,
* s materiálmi, informáciami, odporúčaniami, ktoré sa na webových (internetových) stránkach Skupiny objavia alebo vzniknú na základe poskytovaných služieb,
* s omeškaním, chybou, prerušením prevádzky webových (internetových) stránok Skupiny alebo služieb ponúkaných na webových (internetových) stránkach Skupiny alebo ich prostredníctvom.
Toto všeobecné komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh.

4. Informácie

4.1. Všetky údaje na webových (internetových) stránkach skupiny majú len informačný charakter a skupina na tieto stránky umiestňuje najaktuálnejšie informácie. Upozorňujeme však používateľov týchto stránok, že z technických dôvodov nemusí byť v danom okamihu dokončená ostatná aktualizácia akejkoľvek informácie.

4.2. Skupina vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Skupiny. Napriek tomuto úsiliu sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo iné chyby, ktoré sa Skupina bude usilovať opraviť či odstrániť podľa svojich možností po identifikácii zistených nepresností alebo chýb.

4.3. Skupina môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál, dokument alebo informáciu uvedenú na webových (internetových) stránkach Skupiny bez predchádzajúceho upozornenia.

4.4. Modifikácie týchto Podmienok používania sú platné v okamihu ich zverejnenia.

5. Odkazy na iné webové (internetové) stránky

5.1. Webové (internetové) stránky skupiny môžu obsahovať odkazy (linky) na ďalšie webové (internetové) stránky, ktoré nie sú súčasťou webových (internetových) stránok Skupiny. Skupina nezodpovedá za obsah takýchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu a používania takýchto stránok, vrátane inej zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah webových (internetových) stránok poskytovaných niektorou takouto treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

5.2. Všetky odkazy (linky) sú uvádzané výlučne z dôvodu komplexnosti informácií poskytovaných užívateľovi webových (internetových) stránok Skupiny.

5.3. Ak chce užívateľ použiť odkaz (link) na webové (internetové) stránky Skupiny, môže odkázať na úvodnú domovskú stránku (homepage).

5.4. Je zakázané vkladať webové (internetové) stránky Skupiny do rámca (frame) iných webových (internetových) stránok, ktoré nie sú súčasťou Skupiny a/alebo skupiny osôb, ku ktorým Skupina z právneho a/alebo faktického titulu patrí.

5.5. Je zakázané, za akýchkoľvek okolností, použiť webové (internetové) stránky Skupiny, niektorú adresu elektronickej pošty (e-mail) na zasielanie dôverných alebo zo zákona utajovaných informácií a informácií, ktorých režim zverejňovania je akýmkoľvek spôsobom obmedzený.E-mail: info@doriangrayband.com